Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies | E-mail: norepos@fhi.no